Skip to main content Skip to search

Księgowość pełna

KSIĘGOWOŚĆ PEŁNA

Obowiązuje wszystkich podatników, u których przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy  przekroczyły równowartość w walucie polskiej 1 200 000 euro oraz wszystkie spółki kapitałowe oraz inne osoby prawne bez względu na przychody.

Pełna księgowość to przede wszystkim księgi handlowe.

Oferta ich prowadzenia obejmuje:

 • opracowanie i wdrażanie zasad rachunkowości jednostki, w tym zakładowego planu kont,
 • rejestrację dowodów księgowych w księgach rachunkowych zgodnie z zasadami rachunkowości,
 • prowadzenie rejestrów VAT zakupu i sprzedaży zgodnie z zapisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym,
 • przygotowanie planu amortyzacji oraz prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia, wartości niematerialnych i prawnych,
 • comiesięczne wyliczanie zobowiązań podatkowych oraz sporządzanie i dostarczanie do urzędu skarbowego deklaracji podatkowych CIT i VAT oraz JPK,
 • sporządzanie i składanie innych stosownych deklaracji związanych z obowiązkiem wnoszenia opłaty skarbowej bądź opłaty od czynności cywilnoprawnych,
 • sprawdzanie poprawności wszystkich dokumentów,
 • przygotowywanie przelewów z tytułu zobowiązań podatkowych,
 • sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych,
 • tworzenie instrukcji obiegu dokumentów,
 • tworzenie instrukcji inwentaryzacyjnych.

Dodatkowe atuty biura Profit to:

 • doradztwo w zakresie rozwiązań optymalizujących wysokość należności podatkowych,
 • dbałość o bezpieczeństwo podatkowe zawieranych transakcji.

 

 

 

[wikipedia.org]