Skip to main content Skip to search

Kadry i płace

KADRY I PŁACE

Prowadzimy dokumentację kadrową i płacową, przygotowujemy listy płac, umowy, sporządzamy deklaracje do ZUS, kierujemy na badania lekarskie.

Dostępne usługi:

  • obliczanie wynagrodzeń netto z uwzględnieniem wszelkiego rodzaju dodatków i potrąceń,
  • obliczanie składek (ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy i Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych),
  • przygotowywanie i przekazywanie deklaracji ZUS oraz przelewów składek,
  • obliczanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych,
  • przygotowanie i przekazywanie do właściwego US rocznych informacji o dochodach, zaliczkach podatkowych i pobranych składkach,
  • rozliczanie umów cywilno-prawnych,
  • prowadzenie akt osobowych
  • przygotowywanie indywidualnych, szczegółowych wyciągów płacowych,
  • sporządzanie i dostarczanie list płac,
  • przekazywanie do ZUS dokumentów dot. zgłoszenia i wyrejestrowania pracowników,
  • sporządzanie i przekazywanie deklaracji PFRON,
  • przechowywanie dokumentacji płacowej.